No comments yet
11 July, 2008

'Moreel kapitalisme': een reactie erop van Maarten de Pous, Directeur Europa, Caux Round Table.

Als iemand die aan de wieg heeft gestaan van de Caux Round Table voel ik me geroepen te reageren op het artikel van Hein Bogaard in het vorige nummer van Ander Nieuws.

Een aantal opmerkingen van Bogaard, die in grote lijnen waardering uit voor het boek Moral Capitalism van Stephen Young, wekken bij mij de indruk dat hij het boek niet goed begrepen heeft. Ik zal niet proberen zijn verschillende punten van kritiek één voor één te weerleggen. Wel wil ik ingaan op Bogaard's mening dat Young 'het belang van moreel gedrag en het rekening houden met de belangengroepen van de Caux Round Table Principles steeds weer vertaalt naar 'duurzame winsten, lage risico's en maximale waarde'. Volgens Bogaard zijn dit aandeelhoudersbelangen en niet noodzakelijkerwijs die van andere belanghebbenden.

Wat Young mijns inziens probeert te doen is duidelijk te maken dat een moreel kapitalisme de beste kansen biedt het economisch gebeuren ten goede te doen komen aan zoveel mogelijk mensen. Daarom maakt Young een duidelijk onderscheid tussen wreed kapitalisme en moreel kapitalisme. Zonder een moraal zal kapitalisme bijna per definitie ontaarden in het nastreven van kortzichtig eigenbelang. De wezenlijke vraag die Young stelt is dat we moeten kiezen tussen God en mammon. De Caux Round Table Principles bieden een derde weg: met beide benen in de wereld staan, maar hogere waarden nastreven. Moreel kapitalisme verwacht dat mensen in het zakelijke verkeer proberen hebzucht en verleidingen te weerstaan en ethisch verantwoorde beslissingen te nemen.

Als Young iets duidelijk probeert te maken in zijn boek dan is het juist de noodzaak voor bedrijven om de behoeften van alle belanghebbenden in overweging te nemen. Moreel kapitalisme vereist dat mensen in leidinggevende posities hoge morele waarden hanteren en hun innerlijke kompas durven te volgen, daarbij weerstand biedend aan de krachten van hebzucht en verleiding. Zulk gedrag zal volgens Young op lange termijn alle belanghebbenden ten goede komen (niet alleen de aandeelhouders) en maakt grote kans te resulteren in duurzame winst, lage risico's en maximale waarde.

Young beseft dat hij heel visionair bezig is door moraal en kapitalisme met elkaar te verbinden, maar hij zet heel goed uiteen dat het niet alleen uiterst noodzakelijk is maar ook mogelijk.

Maarten de Pous

Uit: Ander Nieuws, september/oktober 2004

Related Posts